ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο,Ευζωία

STUDY WEEKENDS

Study weekends

Το ΔΠΜΣ προτίθεται να διοργανώνει δύο κατ' ελάχιστον study weekends, ένα κατά το χειμερινό και ένα κατά το εαρινό εξάμηνο. Η συμμετοχή των φοιτητών είναι προαι-ρετική, ωστόσο το ΔΠΜΣ ενθαρρύνει και προτρέπει τους φοιτητές να συμμετάσχουν, προσβλέποντας προτίστως στην δημιουργία κοινότητας, η οποία αποτελεί πρωτεύου-σα στόχευση του ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία.Τα study weekends θα διοργανώνονται σε τοποθεσίες που θα επιλέγονται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Στο πλαίσιό τους και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και αρχές το ΔΠΜΣ ενδέχεται να διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, και άλλες σχετικές δράσεις.Το κόστος διοργάνωσης των study weekends θα καλύπτεται από το ΔΠΜΣ. Το κόστος συμμετοχής θα καταβάλλεται προσπάθεια να καλύπτεται επίσης από το ΔΠΜΣ, είτε καθ' ολοκληρίαν, είτε εν μέρει. Προς τούτο το ΔΠΜΣ θα απευθύνεται σε κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, χορηγούς ή δωρητές Στην περίπτωση που απαιτείται, οι ενδιαφε-ρόμενοι φοιτητές θα καλούνται να συμμετάσχουν στην κάλυψη μέρους ή του συνόλου του κόστους συμμετοχής τους.